kërkimi i avansuar

Enter Title

Kushtet e PërdorimitKushtet e Përdorimit

Hyrje

Kushtet në vazhdim përbëjnë një marrëveshje në mes juve dhe N.Sh. Pintron ("Pintron", "ne", "neve"), operatori I faqes kerkomjekun.com ("kerkomjekun", "faqja"). Këto kushte të përdorimit ("Kushtet e përdorimit") qeverisin përdorimin tuaj të faqes, edhe si një vizitor i rastësishëm dhe si një përdorues i regjistruar.

Duke përdorur faqen, ose/dhe duke u regjistruar në kerkomjekun.com, ju i pranoni se jeni në pajtim me këto kushte të përdorimit, përfshirë këtu edhe praktikat e trajtimit të infromacioneve të juaja, të shqaruara në politikat e privatësisë të cilat aktikat e informacionit të shpalosura në Privacy Policy tonë, e cila është inkorporuar me referencë në këtë dokument, dhe se ju pëlqimin për zgjidhur në Shtetin e Nju Jorkut çdo mosmarrëveshje që mund të keni me ne, ose faqe interneti. Ju lutem vini re që ne ofrojmë Site "AS IS" dhe pa garanci. Nëse ju jeni regjistruar një llogari ose duke përdorur Site në emër të një individi apo subjekti tjetër përveç vetes, që ju përfaqësoni që ju jeni të autorizuar nga individi apo subjekti të tillë që të pranojë këto Kushtet e Përdorimit mbi individi i tillë ose emër të njësisë ekonomike.

1. Rreth Faqes

Çdo gjë që ne ofrojmë në këtë faqe është përmendur në këto kushte e përdorimit si "Shërbimet". Disa shërbime mundeni me ju qas pa e pas nevojën që të regjistroheni në faqen tone. Por për të përdorur në mënyrë aktive, për t'i ruajtuar të dhënat, ju duhet të regjistroheni si anëtar i ri, dhe te autorizoni përdorimin e të dhënave tuaja të përshkruara në politikat e privatësisë.

Ju jeni i/e vetëdijshme që, edhe pse disa përmbajtje, tekste, grafika, fotografi, këshilla dhe sugjerime dhe materiale tjera (ndryshe "informacionet"), përfshirë këtu edhe replikat që mund t'i merreni nga klientet e kerkomjekun.com, mund të jenë nga profesionist shëndetësor, ato informacione nuk krijojnë marrëdhënien mjek/pacient. Këto informacione nuk janë opinone, këshilla mjeksoe, apo diagnoza, apo trajtim i çfardo ankese shëndetësore që mund të keni. Këto informata ofrohen për t'ju dihmuar juve në lokaliziin e shërbimin meksor nga ofrues te kualifikuar.

2. Ne nuk ofrojmë këshilla mjeksore

Informatat që i merreni nga Pintron, kerkomjekun.com, punëtorët, partneret apo të nënkontrakuarit janë vetem për ndërmjetësimin e informat në mes mjekëve, institucioneve shëndetësore dhe pacienteve. Nese ju e pyeteni një institucion permes formes kontaktuese, atëherë informacioni është ofruar nga një burim i pavarur, vetëm për qëllime informative dhe nuk krijon asnje marrëdhënie mjek-pacient.

Informatat të ofruara në këtë webfaqe dhe përmes formave tjera të komunikimit të ofruara nga kerkomjekun.com nuk e ka për qëllim të jetë një zëvendësim i një këshille profesionale mjeksore, diagnostifikimi apo trajtimi mjeksor. Mos ju shmangeni, vononi apo shtyeni marrjen e këshillave mjeksore nga një ofrues i kualifikuar i shëndetësor, për arsye të ndonjë informacioni që keni lexuar në këtë webfaqe. 

Mos e përdoreni wbfaqen në raste emergjente. Nese keni raste emergjente thirreni në numrin 112.

Ne nuk e rekomandojmë ndonjë trajtim specifik, mjek/e, dentist/e, ndonjë institucion shëndetësor, opinion ose informacione tjera që mund të paraqiten në webfaqen. Nëse mbështeteni në këto informacione, atëherë kështu bëni në përgjegjesin tuaj.

3. Nuk krijohen marrëdhënie pacient me mjekt

Përmes përdorimit të kerkomjekun.com, dhe gjitha shërbimeve që kjo platform ofron,  nuk krijohet asnje marrëdhënie ligjore në mes pacientit dhe mjekut. 

Ne nuk japim garancione, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me qualifikimet përsonale, përvojen dhe ekspertizen, cilësinë e punes apo informatave të dhëna nga klientet e kësaj platforme. Për më shumë ne në as një mënyrë nuk e favorizojna ndonjë individ, apo institucion të përshkruar në këtë platformë. Në as një mënyrë ne nuk marrim përgjegjësi për vendimet e marra nga ju në bazë të informacioneve të publikuara në këtë webfaqe.

4. Autorizimi dhe kofirmimi. Informata të rëndësishme rreth marrëdhënieve me ofruesit dhe listat e rezultateve:

Në lidhje me përdorimi e faqes dhe shërbimeve që ajo i ofron, ju e kuptoni që:

• Ju jeni plotësisht përgjegjes për zgjedhjen e ofruesit të shërbimeve shëndetësore.
• Pintron (operatori i webfaqes kerkomjekun.com) përzgjedh ofrues në bazë të marrëveshjes kontraktuale me ata ofrues
• Ofruesit, përveç kontratës e paguajnë edhe një shumë monetare për përfshirjen në këtë webfaqe.
• Kerkomjekun.com do t'ju ofroj lista ose/dhe profile të ofruesve të shërbimeve shëndetësore që mund t'ju japin shërbimin e kërkuar në bazë të informatave (specializimin, lokacionin) që ju i përcaktoni. Pintron nuk (1) e rekomandon as një ofruese, qoft institucional apo individual; (2) nuk jap garancion për cilësinë e shërbimeve të ofruara nga ofruesit që gjinden në faqe.
• Pintron bënë përpjekje të sigurojë që ofruesit e prezantuar në faqe të mbajnë licensa valide për ushtrimin e profesionit të tyre si dhe certifikimet shtesë për ushtrimin e shërbimeve të specializuara. Pintron mban të drejten të përjashtoj ofruese të cilët nuk i plotësojnë kushtet ligjore për licensim, apo/dhe janë përfshirë në praktika të dyshimta profesionale.

5. Kontrolli editorial

Ne ofrojmë shërbime informative për vizitorët dhe klientet tanë. Gjatë publikimit, mundemi, por nuk jemi të obliguar, që artikujt e publikuar, të rishikohen nga një staf editorial. Pintron dhe kerkomjekun.com nuk garantojmë për koherencën dhe saktësinë e informatave që publikohen në webfaqe.

Ju inkurajojmë që t'i verifikoni të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë webfaqe në mënyrë të pavarur.

Informatat rreth ofrueseve shëndetësor: Informatat rreth ofrueseve shëndetësor institucional dhe individual ofrohen vetem për qëllime referimi. Të dhënat rreth ofrueseve në këtë webfaqe janë të raportura nga vet ata ofruese dhe nga burime tjera, jo gjithmonë të konfirmuara nga këta ofruese. Ju inkurajojmë që t'i verifikoni të dhënat dhe informacionet mbi ofruesit të paraqitura në këtë webfaqe.

Trajtimet/produktet dhë shërbimet: Trajtimet, produktet, shërbimet dhe pajiset e përfolura apo/dhe të promovuara në këtë webfaqe nuk janë të përshtatshme për të gjithë individed, pacientet ose klinika. Ne nuk bartim përgjegjësi për efikasitetin e këtyre shërbime dhe/ose produkteve të proklamuara nga sponsor, klient, apo entitete tjera brenda webfaqes.

6. Regjistrimi

Gjate procesit të regjistrimit ju do të ofroni një emer të përdoruesit (unsername) dhe një fjalëkalim. Këto dy informatat përbëjnë kredencialet tuaja për kyçje në webfaqen tone. Ju duhet t'i mbani këto informata për veti dhe kurrësesi t'i ndani ato me të tjerët. Ju jeni përgjegjës/e për të na lajmëruar neve nese dikush e ka thyer apo vjedhur fjalëkalimin tuaj. Ju mund të na njoftoni duke na dërguar një e-mail në info@kerkomjekun.com apo përmes kontakt formës.

7. Informatat personale

Për t'u regjistruar në webfaqe, ju duhet t'i ofroni disa informat personale. Trajtimi i tyre rregullohet në politikat e privatësisë. Ju lutem lexojeni ato politika me kujdese, për derisa, përdorimi i webfaqes nënkupton pajtueshmërinë tuaj me ato politika.

8. Përgjegjësia juaj

Edhe pse shërbimet e ofruara janë pa pagese, ato të klienteve tanë mund të jenë me pagesë dhe ju jeni përgjegjës për ato shpenzime.

Ju jeni përgjegjës për përdorimin e webfaqes dhe për përdorimin e kredencialve tuaja, duke përfshirë edhe dhënien e kredencialve, personave te tjere. Ju mund të përdoreni webfaqen dhe shërbimet vetëm në mënyrë të ligjshme dhe jo për qëllime afariste. Ju nuk mund të përdorni Webfaqen në ndonjë mënyrë që mund të dëmtojë, të shfuqizoj, mbingarkoj, ose të pengojë serverat tanë ose rrjetin, ose të ndërhyjni në përdorimin e ndonjë pale tjetër të faqes ose shërbimeve që ajo i ofron. Ju nuk duhet të tentoni të përfitoni qasje të pa autorizur në shërbimet, llogaritë, sistemet kompjuterike apo rrjeteve kompjuterike. 
Pa u limituar në kufizimet e mësipërme, ju pranoni për të mos (dhe për te mos i lejuar një pale të tretë):

• kopjoni, modifikoni, përshtati, përktheni, apo  apo të rindërtoni faqen nga produkti final.
• largoni pjesë të patentuara, ose njoftime të tjera pronësore ne webfaqe ose/dhe në shërbimet ose në përmbajtjen të marra nga webfaqja
• të përdorni robot, spider, aplikacione tjera, procese ose pajisje për qasje apo indeksim të pjesëshëm të webfaqes
• mbledheni të dhëna në mënyrë të pa autorizuar përmes ndonjë programi software-ke.

Ne kemi të drejt për ndërmarrjen e hapave ligjore nese konsiderojmë që këto kusht të përdorimit nuk janë respektuar.

9. Ndërrimi i Kushteve të Përdorimit

Ne mund të bëjmë ndërrimin e kushteve të përdorimit, kur ne shohim të arsyeshëm. Ne do t'ju njoftojmë në një mënyrë apo tjetër për ndryshimet e bëra. Përdorimi i vazhdueshëm I webfaqes dhe shërbimeve të saj nënkupton pajtueshmërin e juaj me kushtet e reja të përdorimit. Nese në një kohë të caktuar ju nuk pajtoheni me kushtet e përdorimit, atëherë ne ju lusim të mos e përdoreni webfaqen tone.

10. Ndërrimi i Shërbimeve

Ne mundemi që kohë pas kohe të shtojmë shërbime të reja, ti zëvendësojmë ato të vjetrat, ose të shfuqizojmë një nga shërbimet ekzistuese. Informatat në lidhje me shërbimet e reja do të publikohen në faqe, të cilat do të menaxhohen nga këto kushte të përdorimit. Ju pajtoheni që Pintron nuk merr përgjegjësi për suspendimin apo ndalimin e ndonjë shërbimi brenda faqes.

11. Lidhjet drejtë faqeve tjera

Faqja jone përmban lidhje (linqe) drejtë faqeve tjera. Ne ato lidhje i kemi përfshirë në shërbimin tuaj. Regjistrimi/përdorimi i atyre faqeve menaxhohet nga tjera kushte të përdorimit. Duke i përdorur ato faqe, ju pajtoheni me kushtet e përdorimit të atyre faqeve.

12. Ndalohet dërgimi i e-maileve të paautorizuara

Ju nuk mund t'i përdorni apo t'i mbledheni informatat kontaktuese të ofrueseve/bashkëpunëtorëve tanë me qëllim të dërgimit të e-mailave të paautorizuara. Ne mund t'ju ndalojmë qasjen në webfaqe apo/edhe të fillojmë procedura gjyqësore për shkeljen e kësaj dispozite.

13. Përdorimi juaj i përmbajtjes së faqes

Të gjitha informatat në faqe dhe/apo të ofruara përmes shërbimeve të faqes, duke përfshirë tekste, fotografi, grafika, përmbajtje audiovizuale, është pronë e jona ose e licensuesve tanë. Kjo përmbajtje është e mbrojtur përmes ligjeve për mbrojtjen e pronës intelektuale. Ne ju lejojmë të përdorni përmbajtjen e webfaqes për qëllime personale, jo-fitimprurëse. Ju mund t'i printoni, ti ruani informata nga webfaqja jone vetem për përdorim përsonal. Juve nuk ju lejohet të kopjoni përmbajtje, të shpërndani, apo të ripublikoni, të shitni, të eksploatoni faqen pjesërisht apo në tërësi me qëllime përfitimi komercial. Pintron nuk ju lejon përdorimin e faqes, në menyra të tjera përveç atyre të përshkruara në këtë paragraf.

14. Refuzimi i garansioneve

Ne nuk qëndrojmë në marrëdhënie me ju, andaj nuk kemi as një detyrim ndaj juve. Ju e pranoni që ne nuk kemi kontroll, dhe nuk e kemi për detyure të ndërmarrim veprime në lidhje me: 
• cilët përdorues fitojnë qasje ne webfaqe dhe shërbimet që ajo i ofron;
• cilat efekte mund ti ketë përmbajtja e webfaqes apo shërbimet e saj ne juve;
• si ju e përdorni apo si e interpretoni përmbajtjen e webfaqes
• apo veprimet e juaja të bazuara në përmbajtjen e webfaqes

Faqja apo shërbimet e saj mund të përmbajnë apo t'ju lidhin me përmbajtje që ndokujt mundet me ju dukë e papërshtatshme. Ne nuk marrim përgjegjësi për saktësinë e përmbajtjeve të paraqitura apo të qasjura përmes faqes apo shërbimeve që i ofron faqja jone. Ne e ofrojmë webfaqen dhe shërbimet që ajo i ofron në mënyrën që janë, pa marr përgjegjësinë e garantimit për funksionalitet pa gabime apo në mënyrë jo efektive. Ne nuk garantojmë që ju do të mund t'ju qaseni apo të përdorni faqen apo shërbimeve të saj në çdo kohë dhe nga çdo vend. Ne nuk garantojmë që rezultatet apo shërbimet e gjeneruara nga webfaqja jonë të jenë të përshtatshme, të përdorëshme apo të sakta për juve. Ne nuk jemi përgjegjës për saktësinë, seriozitetin, aktualitetin dhe plotësinë e informatave të ofruara nga përdoruesit e faqës apo të dhëna/informata të tjera të pranuara nga faqja. 

15. Përkufizimi i përgjegjësisë

I vetmi kompensim për ndonjë mos marrveshje eventule ne mes jush dhe neve, është anulimi i regjistrimit në webfaqën tonë.

16. Anulimi

Ne mundemi të anulojmë apo të suspendojmë regjistrimin e juaj menjëherë, pa njoftim paraprak, nëse ka pas një shkelje të politikave apo kushteve të përdorimit të postuara në këtë faqe nga ju apo dikush tjetër me kredencialet tuaja. Ne mund të anulojmë apo të suspendojmë regjistrimin tuaj edhe për arsye tjera, si mos aktiviteti juaj për periudha të gjata. Ne do të tentojmë t'ju njoftojmë paraprakisht për këtë. Pintron nuk mund të bëhet përgjegjëse për ndonje anulim të regjistrimit tuaj. Ju pajtoheni që të mos e provoni përdorimin e webfaqës apo shërbimeve që ajo i ofron pas një deaktivizimi, suspendimi apo anulimi të regjistrimi tuaj.

17. Kompenzimi

Me kërkesë nga ne, ju pajtoheni që ti mbroni dhe dëmshpërbleni neve, punojësit tanë, kontraktorët dhe kompani të tjera të lidhura me ne dhe të na kurseni nga përgjegjësia, kërkesa duke përfshirë edhe kërkesa financiare që lidhen me qasjen tuaj në webfaqe, përdorimin tuaj të shërbimeve që ajo i ofron ose shkeljen e kushteve të përdorimit ose ndonjë shkelje të së drejtës së prones intelektuale.

18. Kontraktimi Elektronik

Duke përdorë webfaqen dhe/ose duke u regjistruar në webfaqe ose për shërbimet që ajo i ofron, nënkupton nënshkrimin elektronik të këtyre kushteve të përdorimit dhe politikave të privatësisë më lartë, duke hyrë në marrëdhenie me ne në mënyrë elektronike.

19. Bartja e kontratës

Ne mund të bartim kontratën e bërë me ju në çdo kohë në një person fizik apo juridik në kuadër të një blerje, ose shitje, bashkimi me atë person. Ne do t'ju njoftojmë në për ndrrimin e pronësisë në mënyrë të arsyeshme.

20. Validiteti juridik

Ju duhet t'i keni së paku 18 vjet, në kohën e shfrytëzimit të faqës kerkomjekun.com. Përmes përdorimit të faqes dhe shërbimeve që ajo i ofron ju konfirmoni që i keni mbushur 18 vjet dhe që i pranoni të gjitha kushtet e përdorimit dhe politikat e privatësisë.

Versioni: Qershor-2013

©2013 Pintron. All rights reserved