kërkimi i avansuar

Enter Title

Politikat e WebfaqesPolitikat e Privatësisë 


1. Hyrje

N.Sh.Pintron ("ne","Pintron","Kompania") është e përkushtuar t'i respektoj të drejtat e privatësisë të klientëve, vizitorëve dhe shfrytëzuesëve të shërbimeve të www.kerkomjekun.com ("kerkomjekun","webfaqes","faqes"). Ne i kemi krijuar këto politika të privatësisë për të demonstruar përkushtimin tonë ndah politikave të privatësisë sipas standardeve të larta, në mënyrë që t'ju japim juve sigurinë dhe t'ju sigurojmë për përdorimin e duhur të të dhënave tuaja gjatë shfrytëzimit të faqes dhe shërbimeve tona. Këto politika të privatësisë vlejnë vetëm në faqen tonë dhe assesi në webfaqet tjera që mundeni me ju qas nga www.kerkomjekun.com. Përdorimi i kësaj webfaqe-je rregullohet me këto politika të privatësisë dhe kushtet e përdorimit.

2. Trafiku dhe mbledhja e të dhënave

Ne mund ti përdorim të dhënat e juaja personale për t'ju rekomandur shërbime apo ofrues të caktuar të shëndetit. Ne mund t'ju kontaktojmë për t'ju derguar informacione mbi produkte dhe shërbime të faqes www.kerkomjekun.com

3. Informatat personale

Duke përdor webfaqen, shërbimet e saj, apo duke krijuar një llogari në të ju i pranoni këto politika të përdorimit dhe kështu pajtoheni që ne do t'i regjistrojmë, mbledhim, përdorim dhe i ndajmë të dhënat në mënyrat e përshkruara më poshtë në këto politika të privatësisë.

4.Analizimi i përdorimit të faqes

Ne mund të përdorim software nga partitë e treta në kombinim me webfaqen dhe shërbimet tona. Këto programe përdoren për shemnbull për të gjurmuar klikimet e mausit, lëvizjet nëpër faqe dhe shërbimet që ju i bëni në faqe. Të dhënat që mbledhen nga këto programe janë anonime dhe kurrsesi nuk mbledhin të dhëna personale.

5. Ruajtja e të dhënave

Ne mund t'i ruajmë të dhënat e trafikut apo edhe të dhënat personale edhe në platforma tjera. Të dhënat personale ruhen, derisa ju mos të kërkoni që të ndryshohen.

6. Mbledhja e informatave nga fëmijët

Kerkomjekun.com nuk mbledh të dhena të miturëve nën moshen 13 vjeçare. Personat nën moshen 13 vjeçare nuk ju lejohet përdorimi i faqes dhe shërbimeve qe ajo i ofron.

7. Përdorimi i informatave tuaja

Ne mund ti përdorim të dhënat e juaja personale për t'ju rekomandur shërbime apo ofrues të caktuar të shëndetit. Ne mund t'ju kontaktojmë për t'ju derguar informacione mbi produkte dhe shërbime të faqes www.kerkomjekun.com

8. Shpërndarja e informacioneve tuaja

Ne mund ti ndajmë informata të cakutara në mënyrat e përshkurara më poshtë: 
• Ju mund të autorizoni qasjen në informatat tuaja duke e e kontaktuar përmes kontakt formës e cila ofrohet në webfaqen tone. Ju i mbani përgjegjesit për informatat që i shkëmbeni me institucionet/mjeket të përfaqësuara në webfaqe.
• Në mënyrë që të përmirësojmë experiencen e juaj në faqe, në mund t'i ndajmë informatat e juaja përsonale dhe të dhënat e trafikut me palë të treta.
• Ne mund ti ndajmë të informatat personale dhe të dhënat e trafikut me partneret tanë që na ndihmojnë në shërbimet bazike si hostingu, ruajtja dhe sigurimi i të dhënave. Partneret tanë janë të thirrur që t'ju përmbahen politikave riguroze të konfidencialitetit dhe të sigurimit të të dhënave, ashtu si bënë edhe Pintron në këtë webfaqe.
• Ne mund ti ndajmë të dhënat e trafikut dhe ato përsonale me kompani të nënkontraktuara, për qëllime (1) të promovimit të produkteve apo/dhe shërbimeve të caktuara dhe (2) për të përmirësuar efikasitetin e kampanave të marketingut.
• Ne mund ti transferojmë të dhënat mbi juve në një kompani tjetër në qoft se bashkohet, shitet apo blihet (nga) Pintron. Në këtë rast, ne do t'ju njoftojmë për ndodhit në afate të arsyeshme.

9. Zgjedhja e perdoruesit

Ju e keni të drejten të vendosni ti ndani informata të caktuara me neve. Në atë rast, ju prap mund t'ju qaseni, shërbimeve që i ofron webfaqja. Por, ka edhe shërbime të tilla që e bëjnë ndarjen e informatave me neve të domosdoshme.

10. Konfidencialiteti dhe Siguria

Ne mund ti përdorim të dhënat e juaja personale për t'ju rekomandur shërbime apo ofrues të caktuar të shëndetit. Ne mund t'ju kontaktojmë për t'ju derguar informacione mbi produkte dhe shërbime të faqes www.kerkomjekun.com

11. Institucionet, mjeket dhe dentistet

Mjekët, dentistë dhe stafi përgjegjës i institucioneve shëndetësore duhet të jenë të kujdesshem në ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave që ju si përdorues të shërbimeve. Kerkomjekun.com nuk merr përgjegjesi për informatat që ju i shkëmbeni me ofruesit e shëndetit që gjinden në faqe.

12. Siguria

Ne mund ti përdorim të dhënat e juaja personale për t'ju rekomandur shërbime apo ofrues të caktuar të shëndetit. Ne mund t'ju kontaktojmë për t'ju derguar informacione mbi produkte dhe shërbime të faqes www.kerkomjekun.com

13. Informatat e humbura apo të vjedhura

Ju duhet të na njoftoni nese të dhënat e juaja kontaktuese janë humbur apo janë vjedhur. Në raste të tilla ne do t'i fshijmë të dhënat e vjetra dhe do t'i shtojmë të rejat sipas njoftimit tuaj.

14. Azhurnimi dhe ndryshimi i politikave ë

Ne ia rezervojmë vetës të drejten, që në çdo kohë t'I plotësojmë, ndryshojmë apo azhurnojmë këto politika të privatësisë. Kështu ju lusim që t'i rishikoni në suaza të rregullta kohore. Ne do t'ju njoftojmë për ndryshimet e bëra.

15. Azhurnimi i informacioneve personale

Si një përdorues i regjistruar ju keni të drejtë t'i modifikoni disa nga të dhënat e juaja në profilin tuaj. Pintron rezervon të drejten për ti mbajtur disa informacione, edhe pasi ju keni kërkuar deaktivizimin e llogarisë suaj në kerkomjekun.com

16. Linqe të faqeve tjera

Kerkomjekun.com përmban linqe drejt faqeve tjera ku nuk vlejnë të njejtat politika të privatësisë, andaj keni kujdes kur i vizitoni ato. Ofruesit e faqeve, linqet e të cilave mund të gjinden në kerkomjekun.com, janë përgjegjes për saktësin e informatave që ata i ofrojne. Pintron nuk merr përgjegjesi për të dhenat e juaja gjatë vizitës suaj në ato faqe. Ne ju këshillojmë që ti lexoni politikat e faqeve që i lexoni.

18.Kontaktet

Nese keni pyetje, komente apo shqetësime në lidhje me politikat e privatësisë, atëherë na kontaktoni në politikat@kerkomjekun.com

ose

N.Sh. Pintron
Rr. Rexhep Majal A28
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës